Validitet

Det är naturligtvis viktigt för varje instrument som skall beskriva en viss situation eller bedöma ett visst agerande att det dels mäter det som avses (validiteten) och gör det till­förlitligt och med en viss precision (reliabilitet).

Validitet

Tonvikten i valideringsarbetet har hittills legat på vad man kan kalla den diagnostiska validiteten, dvs i den utsträckning ett instrument ger en adekvat beskrivning av viss situation, ett visst beteende, etc. Stilanalysen är främst ett hjälpmedel för att belysa en individs situation och en utgångspunkt för en diskussion om den tillfrågades arbets­sätt. Med hjälp av instrumentet "målar" den tillfrågade upp sin bild av sin arbets­situation - en bild som sedan utgör underlag för ett samtal mellan personen i fråga och den som ansvarar för analysen.

Även om denna bild är "korrekt", måste man vara medveten om att inte direkt från bilden går att dra slutsatser om hur personen i fråga kommer att agera i en annan situa­tion. Att predicera eller förutsäga är något annat än att diagnostisera eller beskriva.

Analysen syftar till att belysa en persons agerande i termer av modellen. Det betyder att innehålls­validiteten är särskilt viktig.

Med innehållsvaliditet avses överensstämmelsen mellan den dimension som skall be­dömas och de items som används som indikatorer på dimensionen. För att säker­ställa denna validitet så långt som möjligt:

 • bygger instrumentet på en explicit modell,
 • har varje stil avgränsats och beskrivits så noggrant som möjligt,
 • har beteendet i varje stil beskrivits för 20 olika delområden eller situationer och
 • har varje item prövats mot stilbeskrivningarna.

Innehållsvaliditeten kan inte mätas kvantitativt, utan bara bedömas i relation till den modell eller teori som instrumentet bygger på.

PLUS Management Profiles AB

Fornåsvägen 13
184 60 Åkersberga

Tel +4670 555 97 97


www.plusprofiles.com

HRK 2014 logo

 • "En stark ledare talar öppet om sina svagheter -
  en svag ledare försöker dölja dem."

  Vilka är dina styrkor och svagheter?

 • "En vinnande personlighet är bra - ett vinnande sätt är ännu bättre."

  PLUS mäter din förmåga att proaktivt leda olika situationer

 • "Ledarskapet definieras av dess handlingar"

  Hur ser ditt handlingsmönster ut?

 • "Personligheten är viktig men förmågan att rätt hantera olika situationer är viktigare"

  Hur skicklig är du?

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.